Facebook játékszabályzat

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért és elfogadja.

  1. A játék szervezője

 Marketing Komplex (székhely: 8300 Tapolca, Egry J. u. 3/A, 2/7.

adószám: 68007485 – 1 – 39, képviseli: Rákos Zsuzsanna), továbbiakban , mint Szervező.

A Facebook semmilyen szervező szerepet nem tölt be ebben a játékban, ez kizárólag a Marketing Komplex szervezése.

  1. A játék időtartama

A játék 2019. január 21. napján 16 óra 00 perctől 2019. január 30. napján 24 óra 00 percig tart.

  1. Nyeremények

A játékban a következő nyeremény lesz: marketing tanácsadás

  1. A játékban történő részvétel feltételei

A játékban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik a játék 2. pontban leírt időtartama alatt kiírt kérdésre helyesen válaszolnak a posztolt játék alatti kommentben, illetve lájkolják a posztot.

A játék időtartama alatt egy játékos az online felületen egy alkalommal jogosult válaszolni.

Azon játékosok és válaszaik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból.

A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.

  1. A nyertesek sorsolása

A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2019. január 21. napján 16 óra 00 perctől 2019. január 30. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes és helyes válaszok számára a fenti nyereményt biztosítja.

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.

A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a Facebookon a válaszadáskor használt profilján. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.

A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az értesítés napjáig Facebbok profilja megváltozik, vagy megszűnik.

A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező személyesen adja át székhelyen előre egyeztetett időpontban, vagy postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert  az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  1. Adózás és egyéb költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.

  1. Vegyes rendelkezések

A személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. január 21.